En pakkeløsning til patienten – Accelererede

Det kan dreje sig om et ernæringsregime, der ikke kan gennemføres af patienter med kvalme, eller et mobiliseringsregime, der ikke kan gennemføres af gamle eller trætte patienter. Der kan opstå situationer, hvor plejepersonalet følger vejledningen, men samtidig føler, at det strider mod god sygepleje, og det stresser sygeplejerskerne.

[PDF]

Patienter og sygeplejersker i det hofte accelererede

så som det accelererede patientforløb på ortopædkirurgisk afdelinger, og patientcentreret pleje, hvor der 1 Colitis ulcero sa er en k ronisk b etændelsessyg dom, d r fortrin v is ang ber end tarmen og n n rste l …

Accelererede operationsforløb – patientens perspektiv

Hovedbudskabet er, at accelererede operationsforløb fordrer særlig opmærksomhed på asymmetriske magtforhold og patientens autonomi, og at støtte til patientens egenomsorg indebærer langt mere end faktuel information baseret på sikker viden.

Accelererede operationsforløb – rigshospitalet.dk

Accelererede operationsforløb kan betegnes som den ”smerte- og risikofri operation”. Brystkirurgi Her kan du læse om accelererede patientforløb for brystkirurgi.

[PDF]

Accelererede patientforløb og organisatoriske grænseflader

og kortere altså indførelsen af de accelererede patientforløb. Med organisatoriske grænse- flader mener jeg situationer, hvor flere organisationers opgaveløsning grænser tæt op af

Accelererede operationsforløb – en faglig og administrativ

Accelererede operationsforløb repræsenterer et multifaktorielt, multidisciplinært behandlingskoncept til nedbringelse af operationsmorbiditet, hospitaliseringsbehov og rekonvalescens og bygger på veletablerede forudsætninger inden for den kirurgiske patofysiologi og smertebehandling, kombineret med en revision af perioperative almene behandlingsprincipper, som muliggør tidlig rehabilitering.

[PDF]

Accelererede patientforløb – er det for alle? – ph.au.dk

patienter udskrives hurtigere end tidligere, og at de har færre komplikationer(1-3). Accelererede patientforløb1(herefter AP) er en samlet betegnelse for denne nye pleje- og behandlingsstrategi inden for det kirurgiske område. Sådanne patientforløb betegnes også som det smerte- …

[PDF]

SOCIALSYGEPLEJE I SOMATIK OG PSYKIATRI – regionh.dk

at samarbejde med og svære at rumme (Ludvigsen 2011; Lauridsen et al 2010; Kappel 2009; Brünés 2007). Dette forværres, når personalet mangler fornødne redskaber, ressourcer og viden til at håndtere de kom-plekse problemstillinger og den situation/tilstand stofmisbrugere befinder sig i.